Reklamační řád

Reklamační řád pro zákazníky eshopu themaystudio.com

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a Štěpánka Pivcová/ the MAY studio  (dále jen „Prodejce“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

Základní podmínky reklamace

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.
 • Zákazník uplatňuje reklamacipřímo kontaktováním Prodejce.
 • O přijetí reklamace rozhoduje pověřený pracovník atelieru MAY, nebo Prodejce ihned.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.
 • Lhůty pro uplatnění reklamace jsou stanoveny zákonem.
 • Zákazník je povinen zakoupené zboží zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí.
 • Záruční doba prodávaného zboží je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě.
 • Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.
 • Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí nového zboží nová záruční doba.

 Způsob vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat:
 • bezplatné odstranění vady,
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti)
 • není-li možné dodání nové věci bez vad, může zákazník odstoupit od smlouvy
 • neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat

 • bezplatné odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Reklamace při zasílání zboží

 • Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží je nutno reklamovat výhradně na adrese Štěpánka Pivcová, Senovážné náměstí 10, 110 00 Praha 1, Česká Republika
 Při zasílání zboží je možné se zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:
 • a) vada kvality výrobku nebo obalu,
 • b) poškození zboží nebo obalu při přepravě
 • c) ztráta zásilky
 • d) ostatní reklamce.

Doporučený postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

 1. a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část v maximální lhůtě do 14 dnů
 2. b) zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
 • popis reklamované vady,
 • fotokopii faktury Prodejce,
 • zpáteční adresu zákazníka,
 • požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,
 • originální podpis zákazníka.

 Doporučený postup zákazníka při poškození zboží při přepravě:

 • zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu průvodním dopisem obsahujícím tyto údaje nebo přílohy:
 • fotografie poškozeného zboží minimálně (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,
 •  popis a množství poškozeného zboží,
 •  fotokopii faktury Prodejce,
 •  adresu zákazníka,
 • požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,
 •  uschovat pro případnou prohlídku  inspektorem pojišťovny poškozené zboží, jehož hodnota je vyšší než 30 000 Kč (1.200 EUR)

Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka je nutné neprodleně na adresu Prodejce zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy:

 • – identifikační číslo ztracené zásilky,
 • – doručovací adresu zákazníka,
 • Prodejce neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.
 • Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy, nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele. Nabývá platnosti a účinnosti dnem 30.11.2020.